ترخیص کالا

حقوق گمرکی در مراحل ترخیص کالا

ترخیص کالا

حقوق گمرکی در مراحل ترخیص کالا : به وجوهی که در زمان ترخیص کالا دریافت می شود حقوق گمرکی گویند این وجوه به صورت عوارضی است که دریافت می شود و نوعی مالیات غیر مستقیم محسوب می شود و نوع دیگر این مبالغ دریافتی در قبال انجام اموری مثل تعیین استاندارد و آزمایش ، تخلیه و بارگیری محموله ، انبارداری کالا و ... می باشد . عوارض مربوطه توسط گمرک دریافت می شود اما دیگر هزینه ها به وسیله شرکت های ارائه خدمات وصول می شود مثل سازمان بنادر ، سازمان استاندارد ، انبارهای گمرک و ...


درصد حقوق گمرکی اخذ شده :


حقوق گمرکی تعیین شده برای تمامی کالاها 4 درصد می باشد که توسط مجلس تعیین و وضع شده است . سود بازرگانی برای کالاها نیز در ستون سوم جدول تعرفه ارائه شده است که میزان آن توسط دولت تعیین شده است . علاوه بر موارد ذکر شده وجوهی دیگری از قبیل 8 درصد مالیات ارزش افزوده کالا ، 4 درصد برای کالاهای فرهنگی و یا 5 درصد از سود بازرگانی و حقوق گمرکی برای هلال احمر و ... نیز می باشد . هنگام ترخیص کالا با توجه به نوع محموله می توان تمامی تعرفه ها و وجوه پرداختی را محاسبه نمود .


حقوق گمرکی کالا :


نحوه محاسبه حقوق گمرکی برا اساس ارزش CIF کالا ، نرخ ارز و نیز نرخ تعرفه آن محاسبه می شود .


حقوق ورودی :


تمام هزینه های ترخیص کالا بجز هزینه گمرکی آن تحت عنوان حقوق ورودی تعیین می شود . در سیستم طبقه بندی گمرک در مقابل هرکالا میزان حقوق ورودی آن تعیین شده است که این مبلغ برابر با مجموع عوارض ، حقوق گمرک و سود بازرگانی می باشد . لاز به ذکر است حقوق ورودی فقط برای کالاهایی که به صورت واردات قطعی می باشند قابل تعمیم است .


چند نکته :


ترخیص کالا از گمرک بدون پرداخت وجوه امکان پذیر نمی باشد .
• تمامی حقوق گمرکی بون توجه به نوع یا مستعمل بودن کالای وارداتی به صورت کامل دریافت می شود .
• حقوق گمرکی برای تمامی کالاها به صورت خودکار و برا اساس بانک اطلاعاتی تعریف شده دراظهارنامه ثبت می شود و تغییر آن به صورت دستی امکان پذیر نمی باشد .

دندانپزشک اطفال دندانپزشک کودکان

طراحی سایت و سئو توسط نونگار