ترخیص کالا

آموزش ترخیص کالا در ورود موقت

ترخیص کالا


آموزش ترخیص کالا در ورود موقت : در ابتدا نیاز به ارائه تعریفی از ورود موقت می باشد ، هرگاه کالایی به صورت واردات موقت و به شرط خروج مجدد از کشور و همچنین برای مدت معینی باشد ورود موقت می گویند . در واردات موقت تنظیم و ارائه اظهارنامه و نیز ارائه آن الزامی می باشد همچنین انجام تمامی امور گمرکی و ترخیص کالا می بایست انجام گیرد .
در برخی مواقع کالاهایی به جهت شرکت در نمایشگاه های بین المللی وارد کشور می شود لازم به ذکر است ارائه اظهارنامه و نیز انجام امور گمرکی ، برای این قبیل کالاها الزامی می باشد . ارائه تعهد از جانب نمایندگان سیاسی کشور ذکر شده نیز به عنوان تضمین پذیرفته می شود .


پروانه ورود موقت :


• هنگام ترخیص کالا و برای کالاهایی با ورود موقت ، پروانه ورود صادر می شود که در آن مدت استفاده از آن ذکر می شود و شخص وارد کننده می بایست کالا را در زمان تعیین شده به خارج از کشور ارسال نماید مگر در صورتی که دلیل موجهی به منظور تمدید آن داشته باشد .
• چنانچه کالای وارد شده مجاز ، موقت ، مشروط و یا ممنوع باشد ، نوع ضمانت آن متفاوت می باشد و بر اساس قانون و نظر گمرک مشخص می شود .
• در صورتی که کالای وارد شده در مدت اعتبار تعیین شده در پروانه برگشت داده شود می بایست مطابق با مقررات واردات موقت و ترخیص کالا ، تضمین دریافت شده برگشت داده شود ، در صورتی که از مدت اعتبار پروانه ورود موقت بیش از یک ماه گذشته باشد ، سپرده تضمینی مسترد نمی شود . چنانچه این مدت یک ماه و با عذر موجهی باشد ، امکان مسترد شدن سپرده با اجازه گمرک و به همراه دریافت جریمه می باشد .
• در صورتی که کالا با ورود موقت از دسته کالاهای غیرمجاز و یا مشروط باشد ، پیش از ورود و ترخیص کالا نیاز به دریافت مجوزهای معمول را دارد .
• لازم به ذکر است که تنها کالای وارد شده به صورت موقت که مشمول پرداخت حقوق ورودی می باشد ، فیلم هایی است که برای مصرف داخلی می باشند .
نکته قابل اهمیت در ورود کالا به صورت موقت ، برگشت و اعاده آن در زمان تعیین شده در پروانه ورود موقت می باشد .

دندانپزشک اطفال دندانپزشک کودکان

طراحی سایت و سئو توسط نونگار